Twoje konto
polecane dla Ciebie Twoje ulubione porównania ofert zapytanie do deweloperów ustawienia konta wyloguj się

Administrator danych

Administratorem Pani/Pana danych jest NOTUS Finanse S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Marszałkowskiej 76.

Dane kontaktowe

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email: iod@notus.pl, pod numerem telefonu +48 (22) 596 39 62, +48 (22) 596 39 63 lub pisemnie (adres siedziby administratora). U administratora danych osobowych wyznaczony jest inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez email: iod@notus.pl, pod numerem telefonu +48 (22) 596 39 62, +48 (22) 596 39 63 lub pisemnie (adres siedziby administratora). Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Pani/Pana dane będą przetwarzane:

  • w celu realizacji zamówionego kontaktu telefonicznego z przedstawicielem NOTUS dotyczącego oferty produktowej instytucji finansowych współpracujących z NOTUS - podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w związku z zamówionym przez Panią/Pana kontaktem z przedstawicielem NOTUS w celu wsparcia w zakresie uzyskania kredytu mieszkaniowego,
  • w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ochronie jego praw.

Okres przez który dane będą przechowywane

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu realizacji zamówionego Panią/Pana kontaktu lub do momentu wyrażenia, przez Panią/Pana, skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jednak nie dłużej jak do czasu realizacji kontaktu. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy dalsze przetwarzanie stanie się niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

Odbiorcy danych

Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. dostawcom zapewniającym obsługę klienta (Call Center) – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawa żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Przysługuje Pani/Pan prawo wycofania zgody na kontakt ze strony NOTUS w każdym momencie np. poprzez wysłanie wiadomość e-mail na adres zgoda@notus.pl Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych - w szczególności w państwie członkowskim UE Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia - gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679. W Polsce takim organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W celu realizacji powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych. Można to zrobić np. przesyłając stosowny wniosek na adres siedziby administratora lub mailowo na adres zgoda@notus.pl, bądź kontaktując się z jego przedstawicielem.

Informacja o dobrowolności podania danych

Podanie danych w celach realizacji zamówionego kontaktu jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji tego kontaktu.